Integritetpolicy

Från och med 25 maj 2018 kommer nya regler att gälla. Hotelljouren arbetar för att införa de förändringar som är nödvändiga enligt dataskyddsförordningen , GDPR. Hotelljouren genomför organisatoriska såväl som tekniska förändringar med målet att det ska vara färdigt innan den 25 maj.

Syfte

Vi värnar om er klients integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss deras personuppgifter. Policyn utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara deras integritet och deras rättigheter.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar deras personuppgifter, dvs vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur de kan ta tillvara sina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar personuppgifter för att fullfölja våra förpliktelser. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs.

Behandlas er klients personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att er klients personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för er klients personuppgifter.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller er klients samt era personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande, det vill säga tillhandahålla tjänsten, förvaring av deras tillhörigheter, fakturering och hantering klagomål.

Ansvar

Hotelljouren är personuppgiftsbiträde, vilket innebär att vi är ansvariga för att dina och era klienters personuppgifter. Vi behandlar dem i enlighet med personuppgiftsansvariges instruktioner och gällande lag.

För dig som gäst på Hotelljouren, om du vill åberopa dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen,GDPR så ska du kontakta oss på adressen nedan. Du ska i sådana fall begära detta skriftligt till personuppgiftsombudet. Begäran ska vara personligt undertecknad av dig som begär registutdrag. Den ska innehålla namn och personnummer. Utdraget hämtas av dig personligen på vårt huvudkontor i Kungens Kurva inom 30 dagar från det att ansökan kommit in till Hotelljouren.

Adress:
Hotelljouren
Till: Personuppgiftsombudet
Box 6007
141 06 Kungens Kurva

Material på denna webbplats får inte användas utan tillstånd från Hotelljouren